Στην BIOSTATS παρέχουμε λύσεις για την εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται να κατακτήσουν τη στατιστική σκέψη.
  • Διαδικτυακά σεμινάρια
  • Workshops
  • Custom λύσεις

Παρέχουμε εκπαιδεύσεις σε τρεις βασικές ενότητες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να υλοποιούν μόνοι τους στατιστικούς ελέγχους.
  • Στατιστική στις Βιοεπιστήμες
  • Μεθοδολογία της έρευνας
  • Μετά ανάλυση

    el